Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Fotograf Jakob Kjøller
(Juridisk navn: Media-Shack ApS)
Fjelstrupvej 7
2770 Kastrup

Cvr-nr.: DK37810479
E-mail: [email protected]

Tlf.: +45 26835166

Priser

Alle oplyste priser er dagspriser. Fotograf Jakob Kjøller forbeholder sig retten til ændre priser med 14 dages varsel. Alle angivne priser er eksklusiv moms medmindre andet er oplyst.

Alle priser på Fotograf Jakob Kjøllers hjemmeside er vejledende, en endelige aftale kan variere efter ønsker og behov. 

Betaling

Betaling kan ske kontant Mastercard, visa eller ved bankoverførsel til Sparekassen Sjælland-Fyn / Reg.nr. 9886 / Kontonr. 209182. Betaling skal ske på dagen for fotografering, medmindre andet er aftalt.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i vederlaget med krav hidrørende fra andre retsforhold, og Køber kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance. 

Leveringstid

Fotograf Jakob Kjøller bestræber sig altid på at levere på det meddelte tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ethvert af Fotograf Jakob Kjøller meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for Fotograf Jakob Kjøller, medmindre det skriftligt er aftalt, at der er tale om en fast leveringstid for hele leveringen eller dele heraf.

Medmindre andet er angivet, er den forventede leveringstid inden for 10 hverdage. Ved fotografering aftales levering inden fotograferingssessionen. 

Reklamation

Fotograf Jakob Kjøller yder i henhold til købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadatoen på fejl og mangler ved det leverede. Fotograf Jakob Kjøller hæfter alene for oprindelige mangler. Såfremt Køber konstaterer mangler, skal Køber snarest og inden rimelig tid efter, at den oprindelige mangel er kommet til Købers kundskab, skriftligt reklamere til Fotograf Jakob Kjøller med en udspecificering af de mangler, der gøres gældende. Ikke-rettidig reklamation medfører bortfald af retten til at gøre mangler gældende.

Fotograf Jakob Kjøller er ikke ansvarlig for mangler, der begrundes i uenighed omkring beskæring, valg af lys samt kunstnerisk stil i øvrigt., medmindre forholdene markant afviger fra Fotograf Jakob Kjøllers viste eksempler på hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Fotograf Jakob Kjøllers ansvarsbegrænsning efter dette afsnit indskrænker ikke de forpligtelser eller ansvar, der måtte følge af præceptiv lovgivning. 

Fotograf Jakob Kjøller hæfter ikke, uanset på hvilket grundlag et krav rejses eller graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af goodwill og lign. Fotograf Jakob Kjøllers ansvar for et ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Køber har erlagt for del af leverancen, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for leveringen, er Fotograf Jakob Kjøllers samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 10.000,00. 

Fortrydelsesret

Fotograf Jakob Kjøller yder fortrydelsesret på ydelser, såfremt en eventuel fortrydelse meddeles Fotograf Jakob Kjøller inden billederne er hentet fra leveringes tjenesten, hvor billederne kan fremvises. Ved senere aflysning forbeholdes retten til at fremsende faktura på det fulde aftalte beløb. 

Ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter, er den afgivne bestilling bindende, idet fremstilling af fotoprodukter går i gang umiddelbart efter at bestilling er modtaget. Der ydes ikke fortrydelsesret ved bestilling af print af billeder og øvrige fotoprodukter.

Rettigheder

Fotograf Jakob Kjøller har ophavsretten til det materiale, som frembringes som led i enhver levering, der foretages af Fotograf Jakob Kjøller. Lov om ophavsret finder i øvrigt anvendelse.

Forbehold for ændringer

Fotograf Jakob Kjøller forbeholder sig ret til at ændre og opdatere nærværende betingelser. Gældende betingelser kan til enhver tid findes på www.jakobkjoller.dk